vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Elektronika: Napájací zdroj 0-30V, 2mA-3A
pcb2.jpg

Konstrukce napájec­ho zdroje s výstupn­m napìt­m 0–30V a regulovateným omezen­m výstupn­ho proudu v rozsahu 2mA-3A. Aktivn­ omezen­ proudu je indikováno LED diodou.Ze serveru Electronics Lab jsem tentokrát vybral návod na stavbu stabilizovaného laboratorn­ho zdroje napìt­ 0–30V s proudovým omezen­m, které kontroluje výstupn­ proud v hodnotách od nìkolika miliampérù (2mA) a¾ k maximu tø­ ampérù. Aktivn­ omezen­ proudu je viditelnì signalizováno LED diodou. Zapojen­ je pomìrnì jednoduché, pøesto má výsledný napájec­ zdroj zaj­mavé parametry a funkce.

Základn­ parametry

 • vstupn­ napìt­ obvodu – 24V stø.
 • vstupn­ proud – 3A (max)
 • výstupn­ napìt­ – 0–30V ss (regulovatelné)
 • výstupn­ proud – 2mA a¾ 3A (regulovatelný)
 • zvlnìn­ napìt­ na výstupu – max. 0,01%, závis­ i na pou¾itém s­»ovém transformátoru

Vlastnosti

 • malé rozmìry, lehká konstrukce, jednoduchý provoz
 • jednodu¹e regulovatelné výstupn­ napìt­
 • omezen­ výstupn­ho proudu se signalizac­
 • ochrana pøipojeného obvodu pøed pøet­¾en­m a znièen­m

Schéma zapojen­

Seznam souèástek R1 – 2,2k? 1W, R2 – 82k? 1/4W, R3 – 220k? 1/4W, R4 – 4,7k? 1/4W R5, R6, R13, R20, R21 – 10k? 1/4W, R7 – 0,47? 5W, R8, R11 – 27k? 1/4W R9, R19 – 2,2k? 1/4W, R10 – 270k? 1/4W, R12, R18 – 56k? 1/4W, R14 – 1,5k? 1/4W R15, R16 – 1k? 1/4W, R17 – 33k? 1/4W, R22 – 3,9k? 1/4W RV1 – 100K trimr P1, P2 – 10k? lineárn­ potenciometr C1 – 3300?F/50V elektrolyt, C2, C3 – 47?F/50V elektrolyt, C4 – 100nF polyester C5 – 200nF polyester, C6 – 100pF keramický, C7 – 10?F/50V elektrolyt, C8 – 330 pF keramický, C9 – 100pF keramický D1, D2, D3, D4 – 1N5402,3,4 dioda 2A – RAX GI837U, D5, D6 – 1N4148 D7, D8 – 5,6V zenerova dioda, D9, D10 – 1N4148, D11 – 1N4001 (dioda 1A) Q1 – BC548, NPN tranzistor nebo BC547, Q2 – 2N2219 NPN tranzistor, Q3 – BC557, PNP tranzistor nebo BC327, Q4 – 2N3055 NPN výkonový tranzistor U1, U2, U3 – operaèn­ zesilovaè TL081 D12 – LED dioda

Popis funkce

S­»ový transformátor s výstupn­m vinut­m 24V/3A je napojen na vstupu obvodu na svorky 1 a 2. Kvalita napìt­ na výstupu zdroje je pø­mo úmìrná kvalitì s­»ového transformátoru, proto je tøeba jej volit peèlivì. Stø­davé napìt­ výstupn­ho vinut­ transformátoru je usmìrnìno mùstkem tvoøeným ètyømi diodami D1 – D4. Stejnosmìrné napìt­ na výstupu z mùstku je vyhlazené filtrem tvoøeným kondenzátorem C1 a odporem R1.

Obvod má urèité vlastnosti d­ky kterým se li¹­ od podobných zaø­zen­ svého druhu. Nepou¾­vá ke kontrole výstupn­ho napìt­ uspoøádán­ promìnné zpìtné vazby, ale konstantn­ zesilovaè, který zaji¹tuje referenèn­ napìt­ pro stabiltn­ výstup. Referenèn­ napìt­ je generováno na výstupu U1. Zenerova dioda D8 (5.6 V) zaji¹»uje teplotn­ stabilizaci, napìt­ na výstupu U1 se postupnì zvy¹uje, dokud se dioda D8 nezapne. Poté se obvod stabilizuje a referenèn­ napìt­ zenerovy diody (5.6V) se objev­ na odporu R5. Proud, který procház­ pøes neinvertuj­c­ vstup operaèn­ho zesilovaèe je zanedbatelný, stejný proud procház­ pøes odpory R5 a R6a a z toho vyplývá, ¾e napìt­ na dvou sériovì zapojených odporech bude dvakrát vìt¹­ ne¾ na jednotlivých odporech. Napìt­ na výstupu operaèn­ho zesilovaèe (pin 6 na U1) je 11,2V, tedy dvakrát vìt¹­ ne¾ referenèn­ napìt­ na zenerovì diodì. Integrovaný obvod U2 má konstantn­ zes­len­ pøibli¾nì rovno tøem, podle vzorce A=(R11+R12)/R11, tedy zvy¹uje referenèn­ napìt­ z 11,2 V na zhruba 33 V. Trimr RV1 a odpor R10 upravuj­ limity výstupn­ho napìt­, které mù¾e být redukováno na 0 V, navzdory velikostem toleranc­ ostatn­ch souèástek obvodu. Dal¹­ dùle¾itou vlastnost­ obvodu je mo¾nost nastavit hodnotu maximáln­ho proudu na výstupu, è­m¾ lze ze zdroje napìt­ v podstatì udìlat zdroj konstntn­ho proudu. Aby toto bylo mo¾né, obvod detekuje úbytky napìt­ na odporu R7, který je sériovì spojen se zátì¾­. Integrovaný obvod U3 je zodpovìdný za funkènost obvodu. Invertuj­c­ vstup U3 je nastavený pomoc­ odporu R21 na 0 V. Tehdy mù¾e být neinvertuj­c­ vstup na integrovaném obvodu U3 nastaven na jakékoliv napìt­ pomoc­ P2. Pøedpokládejme, ¾e pro výstupn­ napìt­ nìkolika voltù je P2 je nastaven tak, aby mìlo napìt­ na vstupu integrovaného obvodu hodnotu 1 V. Pokud je zátì¾ zvý¹ena, napìt­ na výstupu zùstane konstantn­ d­ky sekci zesilovaèe napìt­ a pø­tomnost odporu R7 v sérii s výstupem bude m­t zanedbatelný vliv kvùli jeho malé hodnotì a um­stìn­ mimo zpìtnou vazbu regulaèn­ho obvodu. Pokud je zátì¾ konstantn­ a výstupn­ napìt­ se nemìn­, obvod je stabiln­. Pokud se zátì¾ zvy¹uje a to tak, ¾e úbytky napìt­ na odporu R7 jsou vìt¹­ ne¾ 1V, integrovaný obvod IC3 je spu¹tìn a obvod poskytuje konstantn­ proud. Výstup na U3 je spojený s neinvertuj­c­m vstupem na U2 pomoc­ D9. U2 slou¾­ ke kontrole napìt­ a U3 je spojen s jeho vstupem, è­m¾ mù¾e pozdìji efektivnì potlaèit jeho funkci. Napìt­ na odporu R7 je monitorováno a jeho velikost se nemù¾e zvy¹ovat nad stanovenou hodnotu (v na¹em pø­padì nad 1 V). Toto je princip udr¾ován­ konstantn­ho proud na výstupu. Obvod je tak pøesný, ¾e je mo¾né pøednastavit proudové omezen­ a¾ na 2mA. Kondenzátor C8 zvy¹uje stabilitu obvodu. Q3 rozsv­t­ LED diodu v okam¾iku, kdy je elektronický omezovaè aktivován. Aby se udr¾ovalo výstupn­ napìt­ na U2 na hodnotì 0 V, je nutné vytvoøit pomoc­ C2 a C3 záporný potenciál, stejnì velký záporný potenciál je na U3. Kolem Q1 je zapojen ochraný obvod, pokud zmiz­ záporné napìt­, Q1 odpoj­ napájen­ od výstupu odbvodu, è­m¾ ochán­ napájené zaø­zen­. Pøi normáln­m provozu je Q1 neaktivn­ d­ky R14, po výpadku záporného potenciálu se tranzistor sepne a sn­¾­ napìt­ na výstupu U2 na nulu. Integrovaný obvod má vnitøn­ ochranu proti zkratu na výstupu, co¾ je velká výhoda zvlá¹tì pri experimentován­, kdy je mo¾né zkratovat výstup zdroje a také to eliminuje ¹pièku na výstupu pøi vypnut­ zdroje, co¾ je problém nìkterých zapojen­.

Osazen­ souèástek a deska plo¹ného spoje

Jak ukazuje následuj­c­ obrázek, do desky plo¹ného spoje je tøeba pøipojit extern­ souèástky a konektory. M­sta pro pøipojen­ jsou následuj­c­:

 • 1 & 2 – vstup stø­davého napìt­ ze sekundárn­ho vinut­ transformátoru
 • 3 (+) & 4 (-) – výstup stejnosmìrného napìt­
 • 5, 10 & 12 – pøipojen­ P1.
 • 6, 11 & 13 – pøipojen­ P2.
 • 7 (E), 8 (B), 9 (E) – výkonový tranzistor Q47 (um­stìn na chladièi!)
 • na èeln­ panel je také vhodné um­stit LED

Nastaven­

K nastaven­ obvodu potøebujete v pø­padì správného zapojen­ pouze voltmetr. Pokud chcete napìt­ na výstupu v rozmez­ mezi 0 a 30 V, nastavte RV1 tak, aby bylo pøi P1 v krajn­ poloze na výstupu skuteènì 0 V. Pro pøesné nastaven­ je lépe pou¾­t citlivý digitáln­ voltmetr. DOWNLOAD & Odkazy Pùvodn­ èlánek na serveru Electronics Lab – http://www.elec­tronics-lab.com/

http://www.hw.cz/

Publikovan: Friday, 12.05. 2006 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o Elektronika
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu Elektronika:
Digitálny LED Voltmeter

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 3.25
Hlasov: 4

Dobr

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

Elektronika

"Napájací zdroj 0-30V, 2mA-3A" | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.63 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::