vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Elektronika: Základy Elektrotechniky I.
vzorec.gif

Prvá èas» teórie z elektroniky v ktorej sa oboznámime so základnými pojmamy v elektronike, vzorcami a pou¾i»­m.1. Úvod do elektrotechniky

Rozdelenie elektrotechniky -slaboprúd – elektronika
    – elektroakustika
    – mikroelektronika
    – oznamovacia a zabezpeèovacia technika
  – silnoprúd – elektrické stroje, pr­stroje
    – výroba a rozvod

Formy hmoty

V¹etky objekty a javy majú základnú spoloènú vlastnos» – sú hmotné. Hmota je objekt­vna realita, ktorá jestvuje nezávisle od ná¹ho vedomia. Hmota ako objekt­vna realita má dve formy, látku a pole.

Vonkaj¹ie pozorovateµné vlastnosti predmetov a javov sú urèené vnútornou stavbou látky, pr­padne stavom poµa, a to plat­ aj pre elektrické vlastnosti látok a pol­, kt. skúma elektrotechnika.

2. Elektrický náboj

Elektrický náboj je viazaný na èastice látky a pritom je charakteristickou vlastnos»ou èast­c. Èastice mô¾u ma» kladný, záporný alebo nulový náboj. Elektrický náboj sa nedá vytvori» ani znièi», plat­ zákon o zachovan­ elektrického náboja. V¹etky elektrické a magnetické vlastnosti látok a pol­, ktoré budeme sledova», súvisia s jestvovan­m elektrického náboja.

Elektrický náboj v atóme

Ká¾dé teleso, rovnako ako atóm, má kladný a záporný náboj, ktoré sa prejavia keï preru¹­me ich rovnomerné umiestnenie.Náboj telesa zis»ujeme elektroskopom. Ak má stupnicu tak sa nazýva elektromer – potom mô¾eme odmera» veµkos» náboja.

Elektrický náboj je velièinou, ktorú oznaèujeme Q . Ak sa elektricky nabité èastice pohybujú, prenesú za urèitý èas t urèité mno¾stvo elektrického náboja Q. Tok nabitých elektrických èast­c oznaèujeme I. Z toho pre elektrický náboj dostaneme Q=I.t (C;A;s). Jednotkou elektrického náboja je jeden coulomb C, rozmer As. Coulomb je elektrický náboj, ktorý prejde prierezom vodièa pri stálom prúde jedného Ampéra za jednu sekundu.

3. Coulombov zákon

Vyjadruje veµkos» sili, ktorou na seba pôsobia dva statické bodové náboje. Bodový náboj predstavuje elektricky nabité teleso, ktorého rozmery mô¾eme zanedba». Dva bodové náboje pôsobia na seba silou F , ktorá je priamoúmerná ich súèinu a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialenosti.

Coulombov zákon plat­ presne len pre dva bodové náboje, a to pre náboje telies a pre náboje èast­c. Ak sú náboje Q1 a Q2 súhlasné, sila ktorou na seba pôsobia je odpudivá, ak sú nesúhlasné, je pr­»a¾livá.

4. Jednosmerný prúd

Elektrický obvod

Elektrickým obvodom rozumieme urèitú sústavu elektrických zariaden­, ktoré sú navzájom elektricky pospájané. Navzájom spájame zdroje elektrického prúdu a spotrebièe. Spájac­my cestami sú vodièe. Elektrický obvod teda tvoria zdroje, spotrebièe a vodièe. V uzavretom elektrickom obvode preteká elektrický prúd. Elektrón je nositeµom základného elektrického náboja a má zápornú hodnotu. Pohybom elektrického náboja vo vodièi vzniká elektrický prúd. Oznaèujeme ho p­smenom I . Matematicky definujeme elektrický prúd I ako veµkos» náboja Q, ktorý prejde prierezom vodièa za urèitú èasovú jednotku, teda:

Ampér A je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma rovnobe¾nými priamkovými vodièmi nekoneène dlhými zanedbateµného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1m, vyvolá medzi týmito vodièmi silu rovnajúcu sa 2 . 10–7 newtonu na 1m då¾ky.

Q = I . t

Ohmov zákon

Ak preteká lineárnym pas­vnym prvkom – odporn­kom R prúd I , vznikne na jeho svorkách napätie úmerné prúdu. Kon¹tantou úmernosti je odpor R.

U = R . I

1Ohm je odpor vodièa, v ktorom stále napätie 1 voltu medzi koncami vodièa vyvolá prúd 1 ampéra .

Tomá¹ «apt­k

Publikovan: Friday, 12.05. 2006 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o Teória elektroniky
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu Teória elektroniky:
Základy Elektrotechniky I.

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 3.5
Hlasov: 6

Vemi dobr

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

Teória elektroniky

"Základy Elektrotechniky I." | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.53 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::