vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Elektronika: Regulátor otáèok vàtaèky
pcb2.jpg

Popis regulátoru:

S­»ové napìt­ pøivád­me pøes sp­naè do transformátoru, který je vhodné zvolit podle výkonu vrtaèky. Regulátor umo¾òuje regulovat a¾ do výstupn­ho proudu 6A. Tato hodnota je dána typem tranzistoru, v tomto pø­padì TIP142 (100V, 10A, 125W, SOT93). Z transformátoru je napìt­ pøivedeno na diodový mùstek BR1 typu KBU8J (600V, 8A, FB3F) a dále pak na filtraèn­ elektrolytické kondenzátory C1 a C3 s hodnotou 4,7mF/25V. Za kondenzátory je pojistka s hodnotou 6,3A v rychlém proveden­. Napìt­ je vyvedeno na svorkovnici CONN2.

Pomoc­ tohoto regulaèn­ho obvodu lze dosáhnout vìt¹­ úèinnosti, men¹­ch ztrát a regulace otáèek v ¹ir¹­ch mez­ch. Nejèastìji pou¾­vaná metoda, jak toho dosáhnout, je impulzn­ ¹­øková modulace. V tomto pø­padì je pou¾ita modulace ¹­økou mezery mezi impulzy.

Generátor obdéln­kového napìt­ postavený na bázi èasovaèe 555 udr¾uje motor na 0,5ms v pohybu ( dáno R3/C5 ). Bìhem této doby se ji¾ urèitì v¹echny stejnosmìrné motory rozebìhnou. Jak rychle se motor toè­, závis­ na délce mezer mezi impulzy dlouhými 0,5ms.Pomoc­ R4 a P1 se vol­ doba mezery mezi 1s a 14ms, co¾ odpov­dá frekvenci 14 – 70 kHz.Pro tranzistor je potøeba chladiè s tepelným odporem max. 20K/W pøi odbìrech motoru 6A. Pro vìt¹­ odbìr proudu z regulátoru je potøeba chladièe z ni¾¹­m teplotn­m odporem, ale je nutné brát na vìdom­ parametry tranzistoru TIP142 (100V, 10A, 125W, SOT93).Regulátor otáèek se dá pou¾­t pro motory s napìt­m 12V, ale i vy¹¹­m, ov¹em na úkor sn­¾en­ otáèek. Zapojen­ nen­ potøeba o¾ivovat, funguje hned po zapnut­.

Schéma regulátoru otáèek:

Nákres desky plo¹ných spojù regulátoru:

Rozpis souèástek regulátoru:

R1 750W/SMA0207
R2 1kW/SMA0207
R3 6k8/SMA0207
R4 270W/SMA0207
C1, C3 4,7mF/25V ELRA
C2 220nF/ker.
C4, C6, C7 100nF / ker.
C5 47µF/25V ELRA
C8 10nF/ker.
D1 1N4001
D2 P600B
D3 1N4148
BR1 KBU8J
T1 TIP142
IO1 NE555
Q1 LED L53G
P1 250kW/TP160/N,32
CONN1,2 ARK500/2SV
TR1 12V/6A/75VA (podle odbìru vrtaèky)
Publikovan: Thursday, 11.05. 2006 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o Elektronika
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu Elektronika:
Digitálny LED Voltmeter

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

Elektronika

"Regulátor otáèok vàtaèky" | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.82 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::