vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
Elektronika: Výroba DPS na¾ehlením toneru
pcb.jpg

Jednoduché, levné a rychlé øe¹en­ výroby DPS vycházej­c­ z mo¾nosti pøenosu obrazce na desku na¾ehlen­m toneru laserové tiskárny



Barevné lep­c­ pap­ry (výrobce Stepa s.r.o.) byly koupeny v bì¾ném pap­rnictv­. Stály 20 Kè a obsahuj­ 8 listù A4.

Motiv vyti¹tìný laserovou tiskárnou na „lepivou“ stranu barevného pap­ru. Za sucha tato strana samozøejmì nelep­, v tiskárnì se nenatavuje. Jedná se vlastn­ motiv pro UISP – AVR In-System Programmer urèený k zabudován­ do krytu zásuvky Centronics. Tiskárna HP LJ 1100 byla pøed tiskem nastavena programem LJConfig na sytost tisku 5 (nejvy¹¹­). Ústøi¾ek barevného pap­ru je nalepen na bì¾ný list kanceláøského pap­ru a pøekrývá m­sto, kam byl pøedt­m proveden zku¹ebn­ výtisk. Zásadn­ výhodou pou¾itého pap­ru je, ¾e nati¹tìný motiv na nìm pevnì dr¾­ a nest­rá se, co¾ se mi pøi pou¾it­ origináln­ho pap­ru stávalo ji¾ pøi prùchodu pap­ru tiskárnou. Kresba spodn­ strany DPS nen­ zrcadlovì obrácena, nebo» k zezrcadlen­ dojde pøeti¹tìn­m motivu na fólii. Pap­r nalepený na oèi¹tìnou destièku cuprextitu. Destièka byla pøedem vyèi¹tìna prá¹kem na nádob­ a poté byla asi na 5 minut ponoøena pro úplné odma¹tìn­ do roztoku sodného louhu odpov­daj­c­ho asi koncentraci vyvolávac­ho roztoku pøi pou¾it­ fotocesty (4 pecièky na cca 50 ml vody). Proto¾e je lep­c­ pap­r tenè­ ne¾ bì¾ný kanceláøský pap­r a v tomto pø­padì je pou¾it pap­r b­lé barvy, je na fotografii vidìt, jak nati¹tìná kresba m­rnì prosv­tá pap­rem. Na¾ehlen­ je nejdùle¾itìj¹­ operac­. Na uvedeném obrázku je symbolicky znázornìno pou¾ité uspoøádán­, které samozøejmì nemus­ být to jediné správné. Na ¾ehlièce byla nastavena teplota „dva punt­ky“, celková doba na¾ehlen­ cca 2 min. Prvn­ minuta bez vìt¹­ho pø­tlaku pro prohøát­ desky, druhá minuta s pø­tlakem asi 1 kg, u této velikosti desky bez jakéhokoliv pohybu. Aèkoliv jsem pou¾­val napaøovac­ ¾ehlièku, ¾ádná voda v n­ nebyla. Dal¹­ manipulace s deskou byla provádìna a¾ po jej­m vychladnut­.

Popis vrstev (zespodu): tvrdá podlo¾ka dvì vrstvy látky jako pru¾ný podklad pap­r s nati¹tìnou kresbou deska cuprextitu mìd­ smìrem k nati¹tìné pøedloze standardn­ pap­r (ochrana plochy ¾ehlièky, se kterou se normálnì ¾ehl­ prádlo) ¾ehlièka

Po na¾ehlen­ je pap­r s kresbou na destièku tìsnì pøilehlý, po chv­li zaène na m­stech bez kresby sám m­rnì odstávat. Na¾ehlenou sestavu dáme do misky s vodou a zhruba 5 dal¹­ch minut se mù¾eme vìnovat nìèemu jinému. Proto¾e se pøi výrobì DPS obecnì pracuje s chemikáliemi, je tøeba dbát jisté opatrnosti. Tentokrát byla v misce na¹tìst­ skuteènì jen voda.

Po provlhèen­ pap­ru (~ 5 min) ho je mo¾né zcela volnì odstranit.

Toner z tiskárny dr¾­ na mìdìné fólii velmi dobøe a pøed leptán­m nen­ tøeba s n­m cokoliv dal¹­ho dìlat. Pøi manipulaci s deskou do¹lo sice k naru¹en­ okrajové èáry, sn­¾en­ pøilnavosti na tomto m­stì lze pøiè­st tomu, ¾e pø­tlak u kraje mo¾ná nebyl dost rovnomìrný. Nav­c ¹lo prakticky o jednopixelovou èáru. Pø­padné závady je mo¾né v této fázi opravit lakem nebo speciáln­ tu¾kou. Deska po vyleptán­ v roztoku kyseliny chlorovod­kové, technického peroxydu a vody, v¹e v pomìru 1:1:1 (od oka), doba leptán­ asi 80 sec. s ruèn­m m­chán­m (kvrdlán­m miskou).Ke konci leptán­ do¹lo k uvolnìn­ malých kouskù toneru na levé stranì.

Hotová deska po setøen­ toneru nitroøedidlem a pøed natøen­m kalafunou. Aèkoliv do¹lo k naru¹en­ kryt­ v levé èásti, je funkèn­ èást v podstatì bezproblémová. Èáry signálových vodièù maj­ tlou¹»ku 15 mil, prùmìry pájec­ch plo¹ek IO jsou 60 mil.Ukázka vlivu teploty a pø­tlaku, které jsou jedn­m z nejpodstatnìj¹­ch faktorù a které je tøeba v praxi vyzkou¹et.Pøi zkou¹en­ vy¹¹­ teploty (skoro tøi punt­ky) do¹lo pøi daném pø­tlaku k rozteèen­ èi sp­¹e k rozplácnut­ vrstvy pøená¹eného toneru do stran – vrtac­ otvory jsou zaplnìné, do¹lo k propojen­ veden­ procházej­c­ho mezi piny IO.

Ni¾¹­ teplota mù¾e zase zpùsobit nedostateèné pøilnut­ toneru, viz. obrázek nahoøe. Mohlo doj­t k tomu, ¾e se na dané m­sto na levé stranì desky dostaly pøi na¾ehlován­ parn­ otvory, è­m¾ nedo¹lo ke stejnému prohøát­ jako ve støedové èásti desky. Urèitý vliv mohl m­t i relativnì malý okraj desky èi vùbec men¹­ rozmìr desky, na kterém pak ¾ehlièka pøi prohø­ván­ nen­ pø­li¹ stabiln­.

Závìrem

Popsaná metoda nepøestavuje ¾ádný diametrálnì jiný postup ne¾ na rùzných m­stech popisovaný postup na¾ehlován­ toneru s „modrou èi b­lou fóli­“ èi jinými typy materiálù (popsáno napø. na MCU aj). Mùj jediný problém s origináln­mi fóliemi byl ten, ¾e pøi tisku se toner na této fólii neudr¾el, fólie vylezla z tiskárny prázdná a motiv se pøetisk na válec p­cky a z nìj nìkdy na pap­r o kus dál.

Pou¾ité lep­c­ listy tento problém odstraòuj­, tisk na vrstvu opatøenou vodou rozpustným lepidlem je velmi kvalitn­ a stabiln­, motiv je mo¾né nìkde vytisknout, kamkoliv pøenést a kdykoliv pozdìji aplikovat. Nemluvì o tom, ¾e jsou pou¾ité barevné lep­c­ listy velmi levné.

Problematickým m­stem zùstává správné a reprodukovatelné dávkován­ teploty a tlaku pøi pøená¹en­ motivu na DPS, pø­padnì práce s vìt¹­mi formáty DPS, kde by bylo tøeba ¾ehlièkou pøej­¾dìt po celé plo¹e. Pøi cenì pou¾itého materiálu v¹ak nen­ problém udìlat pøedloh v­c a kdy¾ se otisk nepovede, co¾ je viditelné okam¾itì po odstranìn­ pap­ru ve vodì, nen­ nic lehè­ho ne¾ desku umýt a postup opakovat.

Výroba DPS metodou pøená¹en­ toneru samozøejmì nikdy nebude konkurovat výrobì DPS fotocestou. Nicménì jde o metodu rychlou, technicky nenároènou a relativnì dostupnou.

Uvedeným zpùsobem je mo¾né realizovat i „potisk“ DPS ze strany souèástek, toner skuteènì na povrchu dr¾­ pomìrnì dobøe. Je v¹ak tøeba si uvìdomit, ¾e toner se rozpou¹t­ v organických rozpou¹tìdlech a tak je tøeba uvá¾it, jaký bude dal¹­ postup práce s DPS, aby se nestalo, ¾e m­sto parádn­ desky budeme m­t jen u¹mudlanou Popelku.

Publikovan: Friday, 12.05. 2006 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o Plo¹né spoje
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu Plo¹né spoje:
Ako robi» plo¹né spoje ?

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 4.5
Hlasov: 2

Vynikajci

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

Plo¹né spoje

"Výroba DPS na¾ehlením toneru" | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.55 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::