vod   Download   V profil   Frum   V profil   WebTherm      
Prihlsi sa or Registrova
, Meniny m
Hlavné menu
· vodn strnka
· Ankety
· Download
· Èlánky
· Fórum
· Fotogaléria
· Kontakt
· Odporuète nás
· Súkromné správy
· Top 10
· Vá¹ profil
· Vyhµadávanie
· W W W
 
Kto je online
Momentlne je nvtevnk(ov) a len(ov) online.

Ste anonymn uvate. Mete sa zdarma zaregistrova tu
 
Reklama
 
PCtuning: Informaèný LCD display
case.jpg

Informaèn­ displeje umo¾òuj­ sledovat stav poè­taèe (napø. teploty, otáèky ventilátorù, zátì¾ CPU, datové toky, vlastn­ info atd.) a lze pøidat podporu programù jako WinAmp – zobrazuje se vám právì pøehrávaná p­snièka.Informaèn­ displeje lze poø­dit jako fináln­ výrobek, nejznámìj¹­m výrobcem je napø. firma www.matrixorbi­tal.com, ale jeho lokáln­ nedostupnost a pravdìpodobnì i cena zpùsobila, ¾e nad¹enci vymysleli elegantn­ alternativu. Alternativn­ øe¹en­ spoè­vá v pøipojen­ standardn­ho znakového LCD displeje na dnes ji¾ èasto nevyu¾itý paraleln­ port LPT a pou¾it­ vhodného ø­d­c­ho softwaru.Jak mù¾e vypadat zobrazen­ na takovém displeji vid­te na následuj­c­ch obrázc­ch. Pø­klady montá¾e do poè­taèe èi mimo nìj najdete v posledn­ kapitole.

Materiál

Pro stavbu budeme potøebovat: paraleln­ kabel k tiskárnì (nebo postaè­ konektor CANON 25M a 11 ¾ilový kabel) znakový LCD displej, který je kompatibiln­ s HD44780 odporový trimr 10kOhmù pokud nechcete letovat kab­lky pø­mo na displej, pou¾ijte konektory KONPC-SPK a lámac­ konektorové kol­ky S1G20, nebo jiné dle vlastn­ho uvá¾en­ napájec­ konektor k HDD pro vnitøn­ proveden­ nebo konektor pro gameport èi USB pro vnìj¹­ proveden­

Zapojen­

spoè­vá pouze v propojen­ konektoru CANON 25M (od paraleln­ho portu LPT) ke konektoru displeje a pøipojen­ napájen­ +5V k displeji podle následuj­c­ho schématu. Nevyu¾ité ¾­ly zastøihnìte a zaizolujte. Ze zemn­c­ch vodièù postaè­ pouze pin 25.

Stavba

Nejprve je nutné rozmyslet si zda chceme LCD panel um­stnit uvnitø PC nebo vnì. Podle toho zvol­me délku paraleln­ho kabelu (mám vyzkou¹eno a¾ 2.5m) a zdroj napájen­ +5V. Pro vnitøn­ variantu vezmeme jako zdroj +5V klasický Molex konektor pro napájen­ harddisku (èerný vodiè – GND, èervený – +5V). Pro vnìj¹­ variantu mù¾eme pou¾­t +5V napø. z gameportu, USB (max 500mA) nebo PS/2 (max 500mA) konektoru, spotøeba samotného displeje je jednotky miliampér + LED podsv­cen­ (pro mùj EL2004 a¾ 250mA, 120mA zmìøeno).

Pøi propojován­ vystaè­te s barevným rozli¹en­m jednotlivých ¾il kabl­kù, ale pokud máte mo¾nost pou¾­t multimetr nebo tester vodivosti, pou¾ijte jej. Je lépe v­cekrát mìøit a jednou letovat.

Vzhledem k tomu, ¾e jsem nebyl v dobì stavby plnì rozhodnut zda displej natrvalo obìtuji pro PC (teï ji¾ jsem) a také z dùvodu èistìj¹­ho proveden­ jsem displeje osadil lámac­mi kol­kovými li¹tami S1G20 (stejné jsou pro jumpery v PC). Pøipojen­ k displeji jsem realizoval konektory KONPC-SPK na konci paraleln­ho kabelu

Proveden­ pomoc­ konektorù dá tro¹ku v­ce práce, ale vypadá lépe ne¾ kab­lky pø­mo naletované na displej. A v¾dy je tu snadná mo¾nost displej odpojit a pou¾­t k jiným úèelùm nebo zamìnit za lep¹­ (èti vìt¹­).

http://www.pctu­ning.cz

Publikovan: Friday, 12.05. 2006 - Od: Tomas
 
Prihlsi sa
Uvatesk meno

Heslo

Bezpenostn kd: Bezpenostn kd
Napte bezpenostn kd

Ete nemte svoj et? Mete si ho vytvori. Ako registrovan uvate zskate vea vhod. Budete mc posiela komentre, posiela sprvy ostatnm uvateom a vea alch.
 
Svisiace odkazy
· Viac o PCtuning
· alie lnky od autora: Tomas


Najtanej lnok na tmu PCtuning:
Informaèný LCD display

 
Hodnotenie lnku
Priemern hodnotenie: 4
Hlasov: 2

Vemi dobr

Zvote poet hviezdiiek:

Vynikajci
Vemi dobr
Dobr
Priemern
Zl

 
Monosti

 Vytlai lnok Vytlai lnok

 
Svisiaca tma

PCtuning

"Informaèný LCD display" | Prihlsi/Registrova | 0 komentrov
Za obsah komentrov je zodpovedn uvate, nie prevdzkovate tchto strnok.

Ako anonymn uvate nemete posiela komentre, prosme zaregistrujte sa
© 2004-2007 by Tomas.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
as potrebn k spracovaniu strnky 0.42 seknd

:: c3s phpbb2 theme by zarron media © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::