TAT elektronik

Stereofónny korekèný predzosilòovaè
Publikovan: Tuesday, 02.01. 2007 -
Vec: Elektronika


Korekèný predzosilòovaè je postavený s integrovaným obvodom firmy National Semiconductor LM1036N a je urèený k pou¾itiu v kvalitných nf zosilòovaèoch so vstupmi pre tuner, CD a podobne. Obvod má v jednom puzdre obidva stereofónne kanály.

K riadeniu hlasitosti, stereofónnej váhy, håbok a vý¹ok vyu¾íva vnútorný referenèný zdroj. Celý korekèný predzosilòovaè je postavený na jednostrannej doske plo¹ných spojov o rozmeroch 50 x 135mm.

Schéma zapojenia korekèného predzosilòovaèa vychádza z doporuèeného zapojenia výrobcu. K zväè¹eniu vstupného odporu korekèného obvodu je v ka¾dom kanále pou¾itý oddelovací stupeò U1A, U1B. Ku galvanickému oddeleniu vstupného signálu a neinvertujúcich vstupov U1 sú pou¾ité kondenzátory C1 a C2.

Vstupný stereofonný signál sa privádza na vývody 2 a 19 U2 cez kondenzátory C3, C4. Výstupný signál je na vývodoch 8 a 13. Tieto signály sú galvanicky oddelené kondenzátormi C16, C17, ktorých kapacita závisí od impedancie nasledujúcich obvodov. Pre zmen¹enie prípadných ne¾iadúcich signálov a zlep¹enie stability zapojenia sú na výstupoch U2 zapojené ochranné rezistory R10 a R11.

Dovolené prevádzkové napätie je 9 a¾ 12V, odoberaný prúd je typicky 35mA pri napájacom napätí 12V. K filtrácii napájacieho napätia slú¾ia kondenzátory C18 a¾ C23. Maximálne výstupné napätie (efektívne) na vývodoch 8 a 13 U2 pri frekvencii 1kHz a pri napájacom napätí 12V je pribli¾ne 1V.

Technické parametre:

  Napájacie napätie:

  9 a¾ 12 V jednosmerných

  Zdvih korekcií:

  typ.-15 a¾ +15 dB

  Vstupné napätie:

  max. 1Vef

  Odstup signál/¹um:

  80 dB (v pásme 100Hz a¾ 20kHz)

  Harmonické skreslenie:

  0,06% (pri 1kHz, Uin=1Vef)

Doska plo¹ných spojov:

Osadenie súèiastok:

Pou¾ité súèiastky:

R1, R2, R3, R4 100kC547uF/25V
R54k7C6, C910nF
R6, R7, R8, R947kC7, C10, C24, C2510uF/25V
R10, R11330RC8, C11330nF
R12100RC12, C13, C14, C15, C19, C20, C21, C23100nF ker.
R13, R14, R15, R1668kC18470uF/25V
R17 R18, R19, R201kC2222uF/25V
P1, P2, P3, P450k/linU1, U3NJM4580
C1, C2, C16, C17,C26, C274,7uF/25VU2LM1036
C3, C4470nF

zdroj: http://www.xolab.net

Tento lnok si mete preta na webe TAT elektronik
http://tomas.motaj.sk

Tento lnok njdete na adrese:
http://tomas.motaj.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=17