TAT elektronik

Laboratórny zdroj z ATX zdroja
Publikovan: Sunday, 18.02. 2007 -
Vec: Elektronika


Modifikácia zdroja ATX pou¾ívaného v poèítaèoch na laboratórny zdroj. Je ho mo¾né doplni» obvodom pre reguláciu napätia s LM317 posineného tranzistorom.POZOR! Zdroj je galvanicky spojený zo sie»ou, preto treba dba» na zásady bezpeènosti. Neberiem ¾iadnu zodpovednos» na úrazy a ¹kody spôsobené el. prúdom a zapojením.

Èo potrebujeme:

- zdroj ATX

- prístrojové 4mm zdierky

- vypínaè

- 1x zelenú 5mm LED

- potrebné náradie

Na zdroj si vyznaèíme fixkou diery pre prístrojové zdierky, LED diódu a vypínaè. Zdroj rozoberieme a vyberieme z neho dosku s elektronikou. Vyvàtame zaznaèené diery – pre zdierky 8mm, pre LED 5mm a pre vypínaè podµa typu. Do vyvàtaných dier osadíme popisované veci.

 

Z dosky ATX zdroja vypájkujeme nepotrebné káble a necháme len 2ks ¾ltých, 2ks èervených, 4ks èiernych, 1 modrý, 1 biely, zelený a ¹edý. Dosku vlo¾íme naspä» do krabice a priskrutkujeme.

¾ltú +12V vetvu prispájkujeme po 2 kábloch na èervenú zdierku

èervenú +5V vetvu prispájkujeme po 2 kábloch na èervenú zdierku

èiernu zemniacu vetvu prispájkujeme po 2 kábloch na èiernu zdierku

bielu -5V prispájkujeme na modrú zdierku

modrú -12V prispájkujeme na modrú zdierku

zelenú s èiernou prispájkujeme na vypínaè

¹edú s èiernou na LED diódu

 

Prekontrolujeme èi niekde nevznikol skrat a priskrutkujeme vrchný kryt. Odskú¹ame èi v¹etko funguje tak ako má. Mô¾eme prilepi» aj ¹títok na predný panel.

Tomá¹ «aptíkTento lnok si mete preta na webe TAT elektronik
http://tomas.motaj.sk

Tento lnok njdete na adrese:
http://tomas.motaj.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=19